Per què anem en aquesta escola?

Ens preguntem per què anem en aquesta escola. Per què l'ha triada, la nostra família?

Demanarem la col·laboració de les famílies (farem una enquesta) i valorarem els motius pels quals ens porten en aquesta escola. Explicarem les nostres conclusions, per exemple, en el blog de l'escola.

Continguts i objectius

LES FASES DEL PROJECTE

Continuem investigant per resoldre el nostre repte.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • L’escola facilita l’organització del coneixement que s’adquireix dins i fora de l’escola.
 • Cada escola és diferent de les altres i va canviant amb el temps per fer la seva funció segons on està situada, segons com són els mestres i els nens i les nenes que hi van.
OBJECTIUS
 • Esbrinar la raó per la qual anem en aquesta escola i no pas en una altra, els motius pels quals la família l’ha triada.
 • Valorar els motius pels quals la família ha escollit l’escola on anem.
 • Implicar les famílies en el projecte, per adonar-nos que formen part d’una comunitat educativa.
 • Escriure una enquesta per fer-la a casa i obtenir-ne informació.
 • Recollir informació i resumir-la per poder recuperar-la i recordar-la després.
 • Deduir i comprendre què aprenem a l’escola.
 • Adonar-se que “l’escola” ha anat canviant amb el temps: les persones, les activitats, els espais...
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural

CE2. Plantejar-se preguntes sobre el món, aplicant les diferents formes de raonament i mètodes del pensament científic, per interpretar, respondre i predir els fets i els fenòmens del medi natural, social i cultural i per prendre decisions i decidir actuacions ètiques i socialment sostenibles.

CE7. Seleccionar i llegir de manera autònoma obres diverses com a font de plaer i coneixement, configurant un itinerari lector que s’enriqueixi progressivament pel que fa a diversitat, complexitat i qualitat de les obres, i compartir experiències de lectura, per construir la pròpia identitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura.

CE5. Analitzar les característiques de diferents elements o sistemes del medi natural, social i cultural, identificant la seva organització i propietats, establint relacions entre aquests, per tal de reconèixer el valor del patrimoni cultural i natural i emprendre accions per a un ús responsable, la seva conservació i millora.

Àrea de Llengua catalana i literatura

CE3. Produir textos orals i multimodals amb coherència, claredat i registre adequats, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius i participar en interaccions orals variades, amb autonomia, per expressar idees, sentiments i conceptes; construir coneixement; establir vincles personals.

CE5. Produir textos escrits i multimodals, amb adequació, coherència i cohesió, i aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes. 

Àrea de matemàtiques

CE5. Reconèixer i utilitzar connexions entre diferents idees matemàtiques i identificar les matemàtiques implicades en altres àrees o en la vida quotidiana, interrelacionant conceptes i procediments, per interpretar situacions i contextos diversos.

CE6. Comunicar i representar, de forma individual i col·lectiva, conceptes, procediments i resultats matemàtics utilitzant el llenguatge oral, escrit, gràfic, multimodal, en diferents formats, i la terminologia matemàtica adequada, per donar significat i permanència a les idees matemàtiques.

Àrea d'Educació artística

CE3. Experimentar i crear amb les possibilitats del so, la imatge, el cos i els mitjans digitals i multimodals, mitjançant activitats i experiències que incorporin l’aprenentatge autoregulat per expressar i comunicar coneixements, idees, sentiments i emocions. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Indicadors operatius de la Competència personal, social i d'aprendre a aprendre

CPSAA3. Reconeix i respecta les emocions i experiències dels altres, participa activament en el treball en grup, assumeix les responsabilitats individuals assignades i aporta estratègies cooperatives dirigides a la consecució d’objectius compartits.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES TREBALLA COMPETENCIALMENT...
 • El plantejament de preguntes sobre el que es vol investigar.
 • La capacitat de relacionar fets del present amb fets del passat per formular una conclusió senzilla.
 • L'ús de lèxic bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta.
 • L'escolta activa en situacions comunicatives quotidianes i d’aprenentatge.
 • L'escriptura d'oracions simples ben estructurades i que mantenen la concordança.
 • El reconeixement dels nombres com a quantificadors útils per valorar dades.
 • La representació de les dades recollides de manera matemàtica.
 • La capacitat de relacionar l'emoció que provoca un fragment musical amb una experiència personal.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Expositiva/conversa
 • Col·laborativa
 • Investigació
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Mig grup
 • Parelles
 • Treball individual

Materials


Descripció de l'activitat

LES FASES DEL PROJECTE

Continuem investigant per resoldre el nostre repte.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • L’escola facilita l’organització del coneixement que s’adquireix dins i fora de l’escola.
 • Cada escola és diferent de les altres i va canviant amb el temps per fer la seva funció segons on està situada, segons com són els mestres i els nens i les nenes que hi van.
OBJECTIUS
 • Esbrinar la raó per la qual anem en aquesta escola i no pas en una altra, els motius pels quals la família l’ha triada.
 • Valorar els motius pels quals la família ha escollit l’escola on anem.
 • Implicar les famílies en el projecte, per adonar-nos que formen part d’una comunitat educativa.
 • Escriure una enquesta per fer-la a casa i obtenir-ne informació.
 • Recollir informació i resumir-la per poder recuperar-la i recordar-la després.
 • Deduir i comprendre què aprenem a l’escola.
 • Adonar-se que “l’escola” ha anat canviant amb el temps: les persones, les activitats, els espais...
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural

CE2. Plantejar-se preguntes sobre el món, aplicant les diferents formes de raonament i mètodes del pensament científic, per interpretar, respondre i predir els fets i els fenòmens del medi natural, social i cultural i per prendre decisions i decidir actuacions ètiques i socialment sostenibles.

CE7. Seleccionar i llegir de manera autònoma obres diverses com a font de plaer i coneixement, configurant un itinerari lector que s’enriqueixi progressivament pel que fa a diversitat, complexitat i qualitat de les obres, i compartir experiències de lectura, per construir la pròpia identitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura.

CE5. Analitzar les característiques de diferents elements o sistemes del medi natural, social i cultural, identificant la seva organització i propietats, establint relacions entre aquests, per tal de reconèixer el valor del patrimoni cultural i natural i emprendre accions per a un ús responsable, la seva conservació i millora.

Àrea de Llengua catalana i literatura

CE3. Produir textos orals i multimodals amb coherència, claredat i registre adequats, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius i participar en interaccions orals variades, amb autonomia, per expressar idees, sentiments i conceptes; construir coneixement; establir vincles personals.

CE5. Produir textos escrits i multimodals, amb adequació, coherència i cohesió, i aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes. 

Àrea de matemàtiques

CE5. Reconèixer i utilitzar connexions entre diferents idees matemàtiques i identificar les matemàtiques implicades en altres àrees o en la vida quotidiana, interrelacionant conceptes i procediments, per interpretar situacions i contextos diversos.

CE6. Comunicar i representar, de forma individual i col·lectiva, conceptes, procediments i resultats matemàtics utilitzant el llenguatge oral, escrit, gràfic, multimodal, en diferents formats, i la terminologia matemàtica adequada, per donar significat i permanència a les idees matemàtiques.

Àrea d'Educació artística

CE3. Experimentar i crear amb les possibilitats del so, la imatge, el cos i els mitjans digitals i multimodals, mitjançant activitats i experiències que incorporin l’aprenentatge autoregulat per expressar i comunicar coneixements, idees, sentiments i emocions. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Indicadors operatius de la Competència personal, social i d'aprendre a aprendre

CPSAA3. Reconeix i respecta les emocions i experiències dels altres, participa activament en el treball en grup, assumeix les responsabilitats individuals assignades i aporta estratègies cooperatives dirigides a la consecució d’objectius compartits.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES TREBALLA COMPETENCIALMENT...
 • El plantejament de preguntes sobre el que es vol investigar.
 • La capacitat de relacionar fets del present amb fets del passat per formular una conclusió senzilla.
 • L'ús de lèxic bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta.
 • L'escolta activa en situacions comunicatives quotidianes i d’aprenentatge.
 • L'escriptura d'oracions simples ben estructurades i que mantenen la concordança.
 • El reconeixement dels nombres com a quantificadors útils per valorar dades.
 • La representació de les dades recollides de manera matemàtica.
 • La capacitat de relacionar l'emoció que provoca un fragment musical amb una experiència personal.
METODOLOGIA
 • Expositiva/conversa
 • Col·laborativa
 • Investigació
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Mig grup
 • Parelles
 • Treball individual