Rebem un encàrrec i ens preparem!

Tenim una targeta que ens adreça a una pàgina web. La doctora Smith ens demana ajuda. Ella i el seu equip han creat un robot molt semblant a l'ésser humà: en Puck. Perquè puguin acabar totes les funcions del robot i perquè aquest disposi de tots els sentits, cal un codi d'activació, que podem aconseguir superant un escape room ple d’enigmes relacionats amb els sentits i les parts del cos. Ens hem de preparar!

Continguts i objectius

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Les persones obtenim informació i ens relacionem gràcies als sentits que ens permeten tenir una imatge ajustada del nostre entorn.
OBJECTIUS
 • Descobrir el projecte i el repte que haurem de resoldre.
 • Comprendre el contingut d'una pàgina web.
 • Comprendre les instruccions orals d'un vídeo.
 • Activar els coneixements previs.
 • Planificar el procés de treball.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Àmbit lingüístic

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

Àmbit d'aprendre a aprendre

2. Ser conscient del que sap i el que cal aprendre.

Àmbit d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

6. Implicar-se activament en la realització de projectes col·lectius.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La formulació de preguntes descriptives i explicatives (com...?, on...?, quins...?, quants...?) sobre els coneixements previs relacionats amb el tema dels sentits.
 • La comprensió del sentit global i les idees més rellevants d'un document oral.
 • L'escolta activa en situacions comunicatives quotidianes i d'aprenentatge.
 • La reelaboració individual de textos orals i escrits produïts de manera col·lectiva.
 • L'utilització de dispositius digitals com a eines de cerca.
 • La consciència dels coneixements previs i la motivació per adquirir nous coneixements.
 • La participació en la formulació de propostes per a la planificació de diferents tasques.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Grups petits
 • Treball individual

Materials


Descripció de l'activitat

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Les persones obtenim informació i ens relacionem gràcies als sentits que ens permeten tenir una imatge ajustada del nostre entorn.
OBJECTIUS
 • Descobrir el projecte i el repte que haurem de resoldre.
 • Comprendre el contingut d'una pàgina web.
 • Comprendre les instruccions orals d'un vídeo.
 • Activar els coneixements previs.
 • Planificar el procés de treball.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Àmbit lingüístic

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

Àmbit d'aprendre a aprendre

2. Ser conscient del que sap i el que cal aprendre.

Àmbit d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

6. Implicar-se activament en la realització de projectes col·lectius.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La formulació de preguntes descriptives i explicatives (com...?, on...?, quins...?, quants...?) sobre els coneixements previs relacionats amb el tema dels sentits.
 • La comprensió del sentit global i les idees més rellevants d'un document oral.
 • L'escolta activa en situacions comunicatives quotidianes i d'aprenentatge.
 • La reelaboració individual de textos orals i escrits produïts de manera col·lectiva.
 • L'utilització de dispositius digitals com a eines de cerca.
 • La consciència dels coneixements previs i la motivació per adquirir nous coneixements.
 • La participació en la formulació de propostes per a la planificació de diferents tasques.
METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Grups petits
 • Treball individual