De què s'alimenten?

Fem hipòtesis sobre l’alimentació dels diferents tipus d’animals. Per comprovar-les buscarem informació en diferents fonts. Aprendrem que podem classificar els animals en tres grups segons el que mengen: herbívors, carnívors i omnívors. Amb tota aquesta informació, ens plantejarem si seria possible alimentar determinats animals si fossin animals de companyia.

Continguts i objectius

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Els animals són éssers vius amb unes característiques concretes que els diferencien dels éssers inerts i altres éssers vius. Tenen un cicle vital i realitzen les funcions vitals d'una manera determinada.
 • Les persones som responsables de la cura dels animals domèstics, entre elles els animals de companyia, i de mantenir les condicions perquè els animals salvatges puguin fer la seva vida normalment.
OBJECTIUS
 • Buscar informació sobre els animals investigats.
 • Obtenir informació de suports digitals.
 • Extreure informació de textos escrits. Comprensió lectora.
 • Identificar els diferents tipus d'alimentació que es poden donar i classificar els animals segons això.
 • Fer i interpretar un gràfic de barres.
 • Valorar si és fàcil proporcionar l'alimentació adequada a totes les mascotes.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

4. Analitzar paisatges i ecosistemes per valorar les actuacions que els afecten.

5. Valorar problemes socials rellevants per plantejar propostes de futur.

Àmbit lingüístic

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit lingüístic (llengua estrangera)

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Àmbit matemàtic

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars.

9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.

Àmbit digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • L'ús d'una font primària suggerida en la recerca (fotografies...).
 • La identificació de les principals característiques dels animals vertebrats (l'alimentació).
 • La recollida i comparació de dades en taules simples (alimentació dels animals).
 • La classificació dels animals en herbívors, carnívors i omnívors.
 • La capacitat de valorar l'adequació d'un animal com a mascota en relació a les seves característiques (alimentació).
 • La comprensió lectora en textos preparats.
 • L'escolta activa en situacions comunicatives quotidianes i d’aprenentatge.
 • L'ús de lèxic bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta. (en català i castellà).
 • La comprensió del sentit global d'un text (en català i castellà).
 • La comprensió del vocabulari relacionat amb l'alimentació dels animals. (en anglès).
 • El reconeixement dels nombres com a quantificadors per valorar dades.
 • La representació de les dades recollides de manera matemàtica.
 • L'ús dels dispositius digitals com a eines de visualització.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Grups petits
 • Treball individual

Materials


Descripció de l'activitat

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Els animals són éssers vius amb unes característiques concretes que els diferencien dels éssers inerts i altres éssers vius. Tenen un cicle vital i realitzen les funcions vitals d'una manera determinada.
 • Les persones som responsables de la cura dels animals domèstics, entre elles els animals de companyia, i de mantenir les condicions perquè els animals salvatges puguin fer la seva vida normalment.
OBJECTIUS
 • Buscar informació sobre els animals investigats.
 • Obtenir informació de suports digitals.
 • Extreure informació de textos escrits. Comprensió lectora.
 • Identificar els diferents tipus d'alimentació que es poden donar i classificar els animals segons això.
 • Fer i interpretar un gràfic de barres.
 • Valorar si és fàcil proporcionar l'alimentació adequada a totes les mascotes.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

4. Analitzar paisatges i ecosistemes per valorar les actuacions que els afecten.

5. Valorar problemes socials rellevants per plantejar propostes de futur.

Àmbit lingüístic

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit lingüístic (llengua estrangera)

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Àmbit matemàtic

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars.

9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.

Àmbit digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • L'ús d'una font primària suggerida en la recerca (fotografies...).
 • La identificació de les principals característiques dels animals vertebrats (l'alimentació).
 • La recollida i comparació de dades en taules simples (alimentació dels animals).
 • La classificació dels animals en herbívors, carnívors i omnívors.
 • La capacitat de valorar l'adequació d'un animal com a mascota en relació a les seves característiques (alimentació).
 • La comprensió lectora en textos preparats.
 • L'escolta activa en situacions comunicatives quotidianes i d’aprenentatge.
 • L'ús de lèxic bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta. (en català i castellà).
 • La comprensió del sentit global d'un text (en català i castellà).
 • La comprensió del vocabulari relacionat amb l'alimentació dels animals. (en anglès).
 • El reconeixement dels nombres com a quantificadors per valorar dades.
 • La representació de les dades recollides de manera matemàtica.
 • L'ús dels dispositius digitals com a eines de visualització.
METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Grups petits
 • Treball individual