Inspirem-nos

Descobrirem alguns pintors del nostre patrimoni, de diferents èpoques. A partir del treball per racons, ens fixarem en les obres i analitzarem què hi veiem i què ens transmeten. Posarem en comú totes les respostes i conversarem sobre les obres que hem vist. Per acabar, mirarem quines obres podem reconèixer i si sabem relacionar-les amb el seu títol.

Continguts i objectius

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Les manifestacions artístiques són fetes per persones que volen representar les seves vivències, emocions i sensacions.
 • Cal valorar i respectar el fet artístic propi i el dels altres perquè són una manera de comunicar-se i d'expressar-se.
OBJECTIUS
 • Conèixer obres pictòriques pròpies del patrimoni.
 • Distingir diferents maneres de representar la realitat en l'obra pictòrica.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

7. Prendre consciència del propi cos, de les emocions i els sentiments propis i aliens per aconseguir l’equilibri i afavorir la  convivència

Àmbit lingüístic

2. Produir textos orals de tipologia diversa.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit artístic-plàstica

2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.

4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.

Àmbit digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

Àmbit d'aprendre a aprendre

6. Interactuar amb els altres per adquirir els aprenentatges.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La capacitat de recollir les observacions en fulls de registre.
 • La recollida i comparació de dades en taules simples.
 • La identificació de les preferències, emocions i sentiments propis en relació a l'art.
 • La utilització de vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles.
 • El compliment de les normes de conversa (demanar i respectar el torn de paraula).
 • L'escriptura d'oracions simples, ben estructurades i que mantenen la concordança.
 • L'elaboració del discurs (expressió oral) d'un tema proper, seguint unes pautes.
 • La valoració d'una obra a partir de la descripció dels seus elements, del context i de les seves funcions.
 • L'utilització de dispositius digitals com a eines de visualització.
 • La participació i la valoració del treball en grup.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Grups petits
 • Treball individual

Materials


Descripció de l'activitat

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Les manifestacions artístiques són fetes per persones que volen representar les seves vivències, emocions i sensacions.
 • Cal valorar i respectar el fet artístic propi i el dels altres perquè són una manera de comunicar-se i d'expressar-se.
OBJECTIUS
 • Conèixer obres pictòriques pròpies del patrimoni.
 • Distingir diferents maneres de representar la realitat en l'obra pictòrica.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

7. Prendre consciència del propi cos, de les emocions i els sentiments propis i aliens per aconseguir l’equilibri i afavorir la  convivència

Àmbit lingüístic

2. Produir textos orals de tipologia diversa.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit artístic-plàstica

2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.

4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.

Àmbit digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

Àmbit d'aprendre a aprendre

6. Interactuar amb els altres per adquirir els aprenentatges.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La capacitat de recollir les observacions en fulls de registre.
 • La recollida i comparació de dades en taules simples.
 • La identificació de les preferències, emocions i sentiments propis en relació a l'art.
 • La utilització de vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles.
 • El compliment de les normes de conversa (demanar i respectar el torn de paraula).
 • L'escriptura d'oracions simples, ben estructurades i que mantenen la concordança.
 • L'elaboració del discurs (expressió oral) d'un tema proper, seguint unes pautes.
 • La valoració d'una obra a partir de la descripció dels seus elements, del context i de les seves funcions.
 • L'utilització de dispositius digitals com a eines de visualització.
 • La participació i la valoració del treball en grup.
METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Grups petits
 • Treball individual