Aquesta és la solució?

A partir de l’observació d’una fotografia, prenem consciència de la destrucció del planeta que habitem, la Terra, i de les dificultats per continuar vivint-hi en el futur. Ens plantegem si l’alternativa pot ser colonitzar un nou planeta que ens permeti salvar-nos com a espècie. I ens fixem en els projectes d’investigació i colonització de Mart. Coneixem l’Ariadna Farrés, una investigadora de la NASA.

Ens plantegem el repte: descobrir si la colonització de Mart és la solució a la supervivència de l’ésser humà i coneixem el producte final, un audiovisual.

Continguts i objectius

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • El canvi climàtic, la contaminació de la Terra i l’esgotament dels seus recursos naturals pot portar aquest planeta al col·lapse i a fer-lo inhabitable per a l’espècie humana.
 • La investigació espacial està avançant a molta velocitat i es creu que en el futur es podran habitar altres planetes, com Mart.
OBJECTIUS
 • Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.
 • Formular el repte.
 • Realitzar un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació.
 • Usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per interpretar problemes socials rellevants. Valorar la relació de proximitat que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació amb altres llocs del planeta.
 • Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

5. Valorar problemes socials rellevants i interpretar-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Àmbit lingüístic

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

Àmbit d'aprendre a aprendre

7. Utilitzar procediments i tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La formulació de preguntes predictives i de gestió (quines conseqüències…?, què pot passar…? podria ser…? què passarà si…?).
 • La identificació dels factors socials i naturals que configuren un ecosistema o un paisatge significatiu.
 • La participació de manera activa en els treballs en grup, aportant idees al desenvolupament de les tasques que cal fer.
 • La realització de propostes de futur globals.
 • La comprensió del sentit global d’una comunicació informativa emesa en un mitjà de comunicació del seu entorn proper quan dona notícies actuals o del seu interès.
 • L'establiment de vincles entre el text i els seus interessos o necessitats personals.
 • L'escolta activament en situacions comunicatives quotidianes i d’aprenentatge.
 • L'ús dels dispositius digitals com a eines de visualització.
 • El compliment de les consignes de les estratègies cooperatives (treball en grup).

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Treball cooperatiu
 • Treball autònom
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Treball individual
 • Grups petits (cooperatiu)
 • Tot el grup

Materials


Altres Materials

 • Guia per a les famílies.

Descripció de l'activitat

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • El canvi climàtic, la contaminació de la Terra i l’esgotament dels seus recursos naturals pot portar aquest planeta al col·lapse i a fer-lo inhabitable per a l’espècie humana.
 • La investigació espacial està avançant a molta velocitat i es creu que en el futur es podran habitar altres planetes, com Mart.
OBJECTIUS
 • Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.
 • Formular el repte.
 • Realitzar un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació.
 • Usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per interpretar problemes socials rellevants. Valorar la relació de proximitat que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació amb altres llocs del planeta.
 • Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

5. Valorar problemes socials rellevants i interpretar-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Àmbit lingüístic

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

Àmbit d'aprendre a aprendre

7. Utilitzar procediments i tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La formulació de preguntes predictives i de gestió (quines conseqüències…?, què pot passar…? podria ser…? què passarà si…?).
 • La identificació dels factors socials i naturals que configuren un ecosistema o un paisatge significatiu.
 • La participació de manera activa en els treballs en grup, aportant idees al desenvolupament de les tasques que cal fer.
 • La realització de propostes de futur globals.
 • La comprensió del sentit global d’una comunicació informativa emesa en un mitjà de comunicació del seu entorn proper quan dona notícies actuals o del seu interès.
 • L'establiment de vincles entre el text i els seus interessos o necessitats personals.
 • L'escolta activament en situacions comunicatives quotidianes i d’aprenentatge.
 • L'ús dels dispositius digitals com a eines de visualització.
 • El compliment de les consignes de les estratègies cooperatives (treball en grup).
METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Treball cooperatiu
 • Treball autònom
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Treball individual
 • Grups petits (cooperatiu)
 • Tot el grup