De què s'alimenten les plantes?

Seguim la nostra planificació. Ara ens fixem en la funció de nutrició. Les plantes mengen? Com ho fan per alimentar-se? Hem de donar menjar a les plantes?

Reflexionem sobre com s’alimenten les plantes a partir del que podem observar del nostre entorn i de l’experimentació. Sembrarem llavors en condicions diferents per poder identificar quins elements són imprescindibles per al creixement de les plantes. També ens fixarem en el seu cicle vital. Deduirem i definirem a partir de diferents fonts el procés de fotosíntesi i experimentarem amb la clorofil·la i el seu paper.

Continguts i objectius

LES FASES DEL PROJECTE

Continuem investigant per conèixer bé les plantes.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Per poder donar resposta a preguntes que ens fem, necessitem planificar quines dades i informacions volem obtenir.
 • Les plantes són éssers vius amb característiques pròpies.
 • Les plantes fan les seves funcions vitals d’una manera determinada.
 • Les plantes tenen un paper vital en els ecosistemes i en el funcionament del planeta gràcies al fet que poden dur a terme la fotosíntesi.
OBJECTIUS
 • Reflexionar sobre com s’alimenten les plantes per comparar-les amb altres éssers vius.
 • Experimentar amb el creixement de les plantes a partir de la sembra de llavors per extreure conclusions sobre les necessitats que tenen.
 • Recollir observacions de manera sistemàtica i interpretar-les per fer generalitzacions.
 • Treure conclusions a partir del resultat de l’experimentació sobre les condicions necessàries per al creixement de les plantes per saber tenir-ne cura.
 • Comprendre un audiovisual en anglès sobre aspectes bàsics de la fotosíntesi per comprendre aquest procés tan essencial.
 • Consultar diferents fonts per comprendre què és la fotosíntesi i elaborar-ne la definició.
 • Analitzar el paper de la clorofil·la en el color verd de la planta per relacionar-lo amb la fotosíntesi.
 • Observar i manipular fruits i llavors per poder establir el seu paper en el cicle vital de la planta.
 • Identificar les diferents fases del cicle vital de la planta a partir de l’observació de diferents exemples.
 • Veure un muntatge del cicle vital d’una planta concreta per tal d’inspirar-se per representar lliurement un dels moments mostrats.
 • Gaudir amb un audiovisual sobre la germinació d’una planta i imitar el procés amb l’expressió corporal. Intuir la (ignorada) capacitat de moviment de les plantes.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Àmbit lingüístic (llengua catalana)

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit lingüístic (llengua anglesa)

Dimensió comunicació oral

1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar. 

Dimensió comprensió lectora

4. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar. 

Àmbit artístic

Dimensió interpretació i producció

5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.

7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se. 

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La formulació de preguntes descriptives i explicatives (com...?, com és que...?...).
 • La realització d’experiments per verificar hipòtesis sobre l’alimentació de les plantes.
 • La recollida d'observacions de manera adequada en els fulls de registre.
 • La resposta de preguntes plantejades establint connexions entre les dades resultants de la cerca o experimentació i algun dels elements relacionats.
 • La inclusió en la recerca de fonts primàries suggerides (fotografies, objectes, fonts orals...)
 • La comprensió i utilització del vocabulari del tema i expressions d’ús habitual en les converses.
 • La utilització del vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta en la compleció de fitxes.
 • L'anticipació del tema de què tractarà en un text en anglès a partir d’elements contextuals amb l’ajuda de pautes.
 • La comprensió del vocabulari relacionat amb la fotosíntesi en anglès.
 • La utilització d'eines bàsiques del llenguatge visual del dibuix.
 • La investigació de les possibilitats de comunicar-se amb el moviment i el desplaçament del cos per imitar el creixement d'una planta.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Treball cooperatiu
 • Treball autònom
AGRUPACIÓ
 • Tot el grup
 • En grups petits
 • Individual

Materials


Altres Materials

 • Llavors de creixement ràpid.
 • Envasos de iogurt o gots de plàstic transparents.
 • Substrat (cotó, terra...).
 • Capsa de cartró o d'algun material que no deixi passar la llum.

Descripció de l'activitat

LES FASES DEL PROJECTE

Continuem investigant per conèixer bé les plantes.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Per poder donar resposta a preguntes que ens fem, necessitem planificar quines dades i informacions volem obtenir.
 • Les plantes són éssers vius amb característiques pròpies.
 • Les plantes fan les seves funcions vitals d’una manera determinada.
 • Les plantes tenen un paper vital en els ecosistemes i en el funcionament del planeta gràcies al fet que poden dur a terme la fotosíntesi.
OBJECTIUS
 • Reflexionar sobre com s’alimenten les plantes per comparar-les amb altres éssers vius.
 • Experimentar amb el creixement de les plantes a partir de la sembra de llavors per extreure conclusions sobre les necessitats que tenen.
 • Recollir observacions de manera sistemàtica i interpretar-les per fer generalitzacions.
 • Treure conclusions a partir del resultat de l’experimentació sobre les condicions necessàries per al creixement de les plantes per saber tenir-ne cura.
 • Comprendre un audiovisual en anglès sobre aspectes bàsics de la fotosíntesi per comprendre aquest procés tan essencial.
 • Consultar diferents fonts per comprendre què és la fotosíntesi i elaborar-ne la definició.
 • Analitzar el paper de la clorofil·la en el color verd de la planta per relacionar-lo amb la fotosíntesi.
 • Observar i manipular fruits i llavors per poder establir el seu paper en el cicle vital de la planta.
 • Identificar les diferents fases del cicle vital de la planta a partir de l’observació de diferents exemples.
 • Veure un muntatge del cicle vital d’una planta concreta per tal d’inspirar-se per representar lliurement un dels moments mostrats.
 • Gaudir amb un audiovisual sobre la germinació d’una planta i imitar el procés amb l’expressió corporal. Intuir la (ignorada) capacitat de moviment de les plantes.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Àmbit lingüístic (llengua catalana)

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit lingüístic (llengua anglesa)

Dimensió comunicació oral

1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar. 

Dimensió comprensió lectora

4. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar. 

Àmbit artístic

Dimensió interpretació i producció

5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.

7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se. 

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La formulació de preguntes descriptives i explicatives (com...?, com és que...?...).
 • La realització d’experiments per verificar hipòtesis sobre l’alimentació de les plantes.
 • La recollida d'observacions de manera adequada en els fulls de registre.
 • La resposta de preguntes plantejades establint connexions entre les dades resultants de la cerca o experimentació i algun dels elements relacionats.
 • La inclusió en la recerca de fonts primàries suggerides (fotografies, objectes, fonts orals...)
 • La comprensió i utilització del vocabulari del tema i expressions d’ús habitual en les converses.
 • La utilització del vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta en la compleció de fitxes.
 • L'anticipació del tema de què tractarà en un text en anglès a partir d’elements contextuals amb l’ajuda de pautes.
 • La comprensió del vocabulari relacionat amb la fotosíntesi en anglès.
 • La utilització d'eines bàsiques del llenguatge visual del dibuix.
 • La investigació de les possibilitats de comunicar-se amb el moviment i el desplaçament del cos per imitar el creixement d'una planta.
METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Treball cooperatiu
 • Treball autònom
AGRUPACIÓ
 • Tot el grup
 • En grups petits
 • Individual

Altres Materials

 • Llavors de creixement ràpid.
 • Envasos de iogurt o gots de plàstic transparents.
 • Substrat (cotó, terra...).
 • Capsa de cartró o d'algun material que no deixi passar la llum.