On vivim?

Segons hem planificat, situarem la nostra localitat en el mapa, buscarem informació sobre el lloc on vivim i el seu entorn i descobrirem les diferències principals entre els pobles i les ciutats. Començarem a fer un superplànol per aprendre a situar-nos en l’espai.

Continguts i objectius

LES FASES DEL PROJECTE

Un cop acabada la planificació, comencem la primera fase d'investigació del projecte.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Conèixer l’entorn més proper els permet desenvolupar progressivament la seva autonomia personal.
 • Els pobles i les ciutats són part del paisatge i que aquest canvia o es transforma a causa de l’acció de les persones.
OBJECTIUS
 • Cercar i analitzar informació en determinades eines web.
 • Valorar l’ús de les fonts d’informació.
 • Observar i interpretar mapes (comarques i relleu de Catalunya) i plànols senzills.
 • Conèixer les característiques principals dels pobles i les ciutats.
 • Reconèixer els principals trets de les localitats de muntanya, de plana i de costa.
 • Elaborar taules de doble entrada i interpretar-ne les dades.
 • Participar en el treball en grup i valorar-lo.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

2. Interpretar el present a partir de l'anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

3. Interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

Dimensió comunicació oral

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana.

Dimensió comprensió lectora

4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana (vocabulari específic d'indrets i espais de la pròpia localitat).

Àmbit lingüístic (llengua anglesa)

Dimensió comprensió lectora

4. Comprendre textos escrits senzills (vocabulari d'indrets, espai, equipaments i serveis de la pròpia localitat: parc, mercat, hospital, farmàcia, biblioteca...).

Àmbit artístic (plàstica)

Dimensió Percepció , comprensió i valoració

1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual de l'entorn cultural.

Àmbit matemàtic

Dimensió connexions

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte. Elaboració i interpretació de taules. Interpretació de gràfics.

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

Àmbit digital

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge

4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.

Àmbit d’aprendre a aprendre

Dimensió aprenentatge en grup

5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La utilització de diferents fonts per cercar i interpretar la informació.
 • L’ús de vocabulari bàsic relacionat amb l’entorn.
 • La interpretació de mapes (comarques i relleu de Catalunya) i plànols senzills.
 • La compleció de taules de doble entrada i la interpretació de les dades.
 • La identificació de les característiques principals dels pobles i les ciutats i la seva relació amb el paisatge.
 • La participació i la valoració del treball en grup per aconseguir objectius concrets.
 • L’escriptura de frases sobre informació recollida i/o preparada.
 • La percepció i valoració dels elements culturals presents en l'entorn proper.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Conversa col·lectiva
 • Expositiva
 • Cerca d’informació
 • Treball autònom
 • Treball cooperatiu
AGRUPACIÓ
 • Individual
 • En grups petits
 • Tot el grup

Materials


Altres Materials

Plànol en gran de la nostra ciutat o poble.

Descripció de l'activitat

LES FASES DEL PROJECTE

Un cop acabada la planificació, comencem la primera fase d'investigació del projecte.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Conèixer l’entorn més proper els permet desenvolupar progressivament la seva autonomia personal.
 • Els pobles i les ciutats són part del paisatge i que aquest canvia o es transforma a causa de l’acció de les persones.
OBJECTIUS
 • Cercar i analitzar informació en determinades eines web.
 • Valorar l’ús de les fonts d’informació.
 • Observar i interpretar mapes (comarques i relleu de Catalunya) i plànols senzills.
 • Conèixer les característiques principals dels pobles i les ciutats.
 • Reconèixer els principals trets de les localitats de muntanya, de plana i de costa.
 • Elaborar taules de doble entrada i interpretar-ne les dades.
 • Participar en el treball en grup i valorar-lo.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

2. Interpretar el present a partir de l'anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

3. Interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

Dimensió comunicació oral

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana.

Dimensió comprensió lectora

4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana (vocabulari específic d'indrets i espais de la pròpia localitat).

Àmbit lingüístic (llengua anglesa)

Dimensió comprensió lectora

4. Comprendre textos escrits senzills (vocabulari d'indrets, espai, equipaments i serveis de la pròpia localitat: parc, mercat, hospital, farmàcia, biblioteca...).

Àmbit artístic (plàstica)

Dimensió Percepció , comprensió i valoració

1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual de l'entorn cultural.

Àmbit matemàtic

Dimensió connexions

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte. Elaboració i interpretació de taules. Interpretació de gràfics.

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

Àmbit digital

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge

4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.

Àmbit d’aprendre a aprendre

Dimensió aprenentatge en grup

5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La utilització de diferents fonts per cercar i interpretar la informació.
 • L’ús de vocabulari bàsic relacionat amb l’entorn.
 • La interpretació de mapes (comarques i relleu de Catalunya) i plànols senzills.
 • La compleció de taules de doble entrada i la interpretació de les dades.
 • La identificació de les característiques principals dels pobles i les ciutats i la seva relació amb el paisatge.
 • La participació i la valoració del treball en grup per aconseguir objectius concrets.
 • L’escriptura de frases sobre informació recollida i/o preparada.
 • La percepció i valoració dels elements culturals presents en l'entorn proper.
METODOLOGIA
 • Conversa col·lectiva
 • Expositiva
 • Cerca d’informació
 • Treball autònom
 • Treball cooperatiu
AGRUPACIÓ
 • Individual
 • En grups petits
 • Tot el grup

Altres Materials

Plànol en gran de la nostra ciutat o poble.