Nosaltres i l'univers

Feta la planificació, ens adonarem que l'Univers és un espai immens i desconegut i ens sorgeixen moltes preguntes: D'on va sortir? On s'acaba? Començarem a investigar com és i quins astres el formen. Ho farem en grups, participant en un concurs i sintetitzarem tot el que aprenguem en un mapa de conceptes.

 

Continguts i objectius

LES FASES DEL PROJECTE

Un cop acabada la planificació, comença la primera fase d'investigació del projecte.

ELS ALUMNES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Al llarg de la història s'ha observat l'Univers i que gràcies a la ciència i als descobriments fets al llarg de la història ara podem donar una explicació científica a determinats fenòmens naturals.
 • El sistema solar és una part de l'Univers format per diferents astres amb característiques molt diferents.
OBJECTIUS
 • Adonar-se de la immensitat de l'Univers per valorar que les persones en som una part molt petita.
 • Conèixer els astres que formen l'Univers i les seves característiques per aprofundir en el coneixement astronòmic i la comprensió de com és.
 • Sintetitzar la informació per recordar-la millor.
 • Cercar informació en determinades webs i analitzar-la per donar resposta a les preguntes que ens fem.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

Dimensió comunicació oral

1 Comprendre textos orals de la vida quotidiana.

Àmbit matemàtic

Dimensió connexions

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte. Elaboració i interpretació de taules. Interpretació de gràfics.

Àmbit d'Educació en valors

Dimensió interpersonal

6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Àmbit d’aprendre a aprendre

Dimensió aprenentatge en grup

5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La identificació dels astres de l’Univers i les seves característiques per aprofundir en el coneixement astronòmic i la comprensió de com és.
 • La participació i la valoració del treball en grup per aconseguir objectius concrets.
 • La capacitat d'escriure frases i textos breus a partir de models donats sobre els temes investigats.
 • La capacitat de sintetitzar la informació en un mapa de conceptes.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Cerca d'informació
 • Conversa col·lectiva
 • Treball en grup
 • Flipped class
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Individual
 • Tot el grup
 • En grups

 

Materials


Descripció de l'activitat

LES FASES DEL PROJECTE

Un cop acabada la planificació, comença la primera fase d'investigació del projecte.

ELS ALUMNES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Al llarg de la història s'ha observat l'Univers i que gràcies a la ciència i als descobriments fets al llarg de la història ara podem donar una explicació científica a determinats fenòmens naturals.
 • El sistema solar és una part de l'Univers format per diferents astres amb característiques molt diferents.
OBJECTIUS
 • Adonar-se de la immensitat de l'Univers per valorar que les persones en som una part molt petita.
 • Conèixer els astres que formen l'Univers i les seves característiques per aprofundir en el coneixement astronòmic i la comprensió de com és.
 • Sintetitzar la informació per recordar-la millor.
 • Cercar informació en determinades webs i analitzar-la per donar resposta a les preguntes que ens fem.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

Dimensió comunicació oral

1 Comprendre textos orals de la vida quotidiana.

Àmbit matemàtic

Dimensió connexions

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte. Elaboració i interpretació de taules. Interpretació de gràfics.

Àmbit d'Educació en valors

Dimensió interpersonal

6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Àmbit d’aprendre a aprendre

Dimensió aprenentatge en grup

5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La identificació dels astres de l’Univers i les seves característiques per aprofundir en el coneixement astronòmic i la comprensió de com és.
 • La participació i la valoració del treball en grup per aconseguir objectius concrets.
 • La capacitat d'escriure frases i textos breus a partir de models donats sobre els temes investigats.
 • La capacitat de sintetitzar la informació en un mapa de conceptes.
METODOLOGIA
 • Cerca d'informació
 • Conversa col·lectiva
 • Treball en grup
 • Flipped class
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Individual
 • Tot el grup
 • En grups