Nosaltres i l'Univers

Un cop feta la planificació, ens adonarem que l'Univers és un espai immens i desconegut i ens sorgeixen moltes preguntes: D'on va sortir? On s'acaba?... Començarem a investigar com és i quins astres el formen. Ho farem participan, en equips, en un concurs i sintetitzarem tot el que aprenguem en un mapa de conceptes.

 

Continguts i objectius

LES FASES DEL PROJECTE

Un cop acabada la planificació, comencem la primera fase d'investigació del projecte.

ELS ALUMNES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Al llarg de la història s'ha observat l'Univers i que gràcies a la ciència i als descobriments fets al llarg de la història ara podem donar una explicació científica a determinats fenòmens naturals.
 • El sistema solar és una part de l'Univers format per diferents astres amb característiques molt diferents.
OBJECTIUS
 • Adonar-se de la immensitat de l'Univers per valorar que les persones en som una part molt petita.
 • Conèixer els astres que formen l'Univers i les seves característiques per aprofundir en el coneixement astronòmic i la comprensió de com és.
 • Plantejar-se preguntes a partir de la informació cercada.
 • Sintetitzar la informació per recordar-la millor.
 • Cercar informació en determinades webs i analitzar-la per donar resposta a les preguntes que ens fem.
 • Participar activament en situacions comunicatives.
 • Comprendre el sentit i les idees principals d'un text oral i un text escrit.
 • Saber expressar les pròpies emocions o sentiments.
 • Escriure frases i textos breus a partir de la informació obtinguda.
 • Comparar i relacionar dades numèriques (més gran-més petit).
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

Dimensió comunicació oral

1 Comprendre textos orals de la vida quotidiana.

Àmbit matemàtic

Dimensió connexions

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte. Elaboració i interpretació de taules. Interpretació de gràfics.

Àmbit artístic (plàstica)

Dimensió percepció, comprensió i valoració

4. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.

Àmbit digital

Dimensió tractament de la informació i organització

4. Cercar i seleccionar informació digital considerant fonts i entorns digitals. 

Àmbit d’aprendre a aprendre

Dimensió aprenentatge en grup

5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La identificació dels astres de l’Univers i les seves característiques per aprofundir en el coneixement astronòmic i la comprensió de com és.
 • La utilització de diferents fonts orals i escrites per adquirir coneixements.
 • La participació en situacions comunicatives.
 • La capacitat d'expressar oralment les pròpies emocions i sentiments.
 • La comprensió del sentit i les idees més rellevants en textos orals (vídeos i audiovisuals).
 • La comprensió i extracció de les idees més rellevants d'un text escrit.
 • La capacitat de sintetitzar la informació en un mapa de conceptes.
 • L'escriptura de frases i textos breus a partir de models donats sobre els temes investigats.
 • La lectura, relació i comparació de dades numèriques (més gran-més petit).
 • La participació i la valoració del treball en grup per aconseguir objectius concrets.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Cerca d'informació
 • Conversa col·lectiva
 • Treball en grup
 • Flipped class
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Individual
 • Tot el grup
 • En grups

Materials


Descripció de l'activitat

LES FASES DEL PROJECTE

Un cop acabada la planificació, comencem la primera fase d'investigació del projecte.

ELS ALUMNES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Al llarg de la història s'ha observat l'Univers i que gràcies a la ciència i als descobriments fets al llarg de la història ara podem donar una explicació científica a determinats fenòmens naturals.
 • El sistema solar és una part de l'Univers format per diferents astres amb característiques molt diferents.
OBJECTIUS
 • Adonar-se de la immensitat de l'Univers per valorar que les persones en som una part molt petita.
 • Conèixer els astres que formen l'Univers i les seves característiques per aprofundir en el coneixement astronòmic i la comprensió de com és.
 • Plantejar-se preguntes a partir de la informació cercada.
 • Sintetitzar la informació per recordar-la millor.
 • Cercar informació en determinades webs i analitzar-la per donar resposta a les preguntes que ens fem.
 • Participar activament en situacions comunicatives.
 • Comprendre el sentit i les idees principals d'un text oral i un text escrit.
 • Saber expressar les pròpies emocions o sentiments.
 • Escriure frases i textos breus a partir de la informació obtinguda.
 • Comparar i relacionar dades numèriques (més gran-més petit).
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

Dimensió comunicació oral

1 Comprendre textos orals de la vida quotidiana.

Àmbit matemàtic

Dimensió connexions

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte. Elaboració i interpretació de taules. Interpretació de gràfics.

Àmbit artístic (plàstica)

Dimensió percepció, comprensió i valoració

4. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.

Àmbit digital

Dimensió tractament de la informació i organització

4. Cercar i seleccionar informació digital considerant fonts i entorns digitals. 

Àmbit d’aprendre a aprendre

Dimensió aprenentatge en grup

5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La identificació dels astres de l’Univers i les seves característiques per aprofundir en el coneixement astronòmic i la comprensió de com és.
 • La utilització de diferents fonts orals i escrites per adquirir coneixements.
 • La participació en situacions comunicatives.
 • La capacitat d'expressar oralment les pròpies emocions i sentiments.
 • La comprensió del sentit i les idees més rellevants en textos orals (vídeos i audiovisuals).
 • La comprensió i extracció de les idees més rellevants d'un text escrit.
 • La capacitat de sintetitzar la informació en un mapa de conceptes.
 • L'escriptura de frases i textos breus a partir de models donats sobre els temes investigats.
 • La lectura, relació i comparació de dades numèriques (més gran-més petit).
 • La participació i la valoració del treball en grup per aconseguir objectius concrets.
METODOLOGIA
 • Cerca d'informació
 • Conversa col·lectiva
 • Treball en grup
 • Flipped class
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Individual
 • Tot el grup
 • En grups