Georeporters

En què consisteix la feina dels periodistes? Sabíeu que hi ha periodistes especialitzats en geografia? Podríem ser-ho, nosaltres? Què hauríem de saber?

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i coordinació del projecte: Sílvia Ruiz

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Edició i redacció: Meritxell Armengol

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.