3, 2, 1, aterratge

Presentar Kilian Jornet ens permetrà conèixer cims, serralades, valls i planes, que ja sabem que formen part de la geografia i de l’escorça terrestre, la part més externa del nostre planeta. 

Aquestes formes tan variades de l’escorça formen el relleu continental: les descobrirem llegint una notícia sobre el repte que aquest esportista es va plantejar i compararem els accidents geogràfics del món amb els del nostre continent i els de Catalunya. Qui sap si mai haurem d’escriure una notícia o fer un reportatge sobre les proeses d’aquest home que corre com un isard!

Continguts i objectius

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Reflexionar sobre la feina feta ens fa ser conscients del nostre procés d’aprenentatge.
 • El relleu terrestre presenta formes molt variades.
 • Els mapes representen diferents aspectes del territori.
 • La llegenda dels mapes ofereix una informació bàsica per entendre el contingut del que hi ha representat.
 • Perseguir els propis somnis ens engrandeix com a persones.
OBJECTIUS
 • Identificar les principals formes de relleu terrestre i caracteritzar-les.
 • Interpretar mapes de relleu.
 • Identificar i localitzar les principals unitats de relleu d’Europa, Espanya i Catalunya. 
 • Definir recorreguts geogràfics donats.   
 • Representar gràficament dades relatives al relleu.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

12. Participar en la vida col·lectiva de l’escola a partir de valors cooperatius.

Àmbit d’educació en valors

Dimensió interpersonal

6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Àmbit de llengua (català i castellà)

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

4 Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports.

6 Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.

Àmbit d’aprendre a aprendre

Dimensió autoconeixement respecte de l'aprenentatge

2. Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La col·laboració a l’hora de fixar els moments d’aprenentatge en les eines didàctiques que hem decidit.
 • La participació en les activitats grupals.
 • La correcta localització d’elements del relleu.
 • La identificació de les principals unitats de relleu en el mapa (Europa, Espanya, Catalunya).
 • La plasmació de dades en forma de gràfics.
 • La detecció dels problemes d’estructura, expressió i claredat que presenten unes notícies donades.
 • L’elaboració de recorreguts geogràfics a partir de pautes donades.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Treball autònom
 • Treball cooperatiu
 • Expositiva
 • Experimentació
AGRUPACIÓ
 • Individual
 • En parelles
 • En grups petits
 • Tot el grup

Materials


Descripció de l'activitat

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Reflexionar sobre la feina feta ens fa ser conscients del nostre procés d’aprenentatge.
 • El relleu terrestre presenta formes molt variades.
 • Els mapes representen diferents aspectes del territori.
 • La llegenda dels mapes ofereix una informació bàsica per entendre el contingut del que hi ha representat.
 • Perseguir els propis somnis ens engrandeix com a persones.
OBJECTIUS
 • Identificar les principals formes de relleu terrestre i caracteritzar-les.
 • Interpretar mapes de relleu.
 • Identificar i localitzar les principals unitats de relleu d’Europa, Espanya i Catalunya. 
 • Definir recorreguts geogràfics donats.   
 • Representar gràficament dades relatives al relleu.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

12. Participar en la vida col·lectiva de l’escola a partir de valors cooperatius.

Àmbit d’educació en valors

Dimensió interpersonal

6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Àmbit de llengua (català i castellà)

Dimensió comunicació oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

4 Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports.

6 Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.

Àmbit d’aprendre a aprendre

Dimensió autoconeixement respecte de l'aprenentatge

2. Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La col·laboració a l’hora de fixar els moments d’aprenentatge en les eines didàctiques que hem decidit.
 • La participació en les activitats grupals.
 • La correcta localització d’elements del relleu.
 • La identificació de les principals unitats de relleu en el mapa (Europa, Espanya, Catalunya).
 • La plasmació de dades en forma de gràfics.
 • La detecció dels problemes d’estructura, expressió i claredat que presenten unes notícies donades.
 • L’elaboració de recorreguts geogràfics a partir de pautes donades.
METODOLOGIA
 • Treball autònom
 • Treball cooperatiu
 • Expositiva
 • Experimentació
AGRUPACIÓ
 • Individual
 • En parelles
 • En grups petits
 • Tot el grup