3, 2, 1, aterratge!

Presentar Kilian Jornet ens permetrà conèixer cims, serralades, valls i planes, que ja sabem que formen part de la geografia i de l’escorça terrestre, la part més externa del nostre planeta. 

Aquestes formes tan variades de l’escorça formen el relleu continental: les descobrirem llegint una notícia sobre el repte que aquest esportista es va plantejar i compararem els accidents geogràfics del món amb els del nostre continent i els de Catalunya. Qui sap si mai haurem d’escriure una notícia o fer un reportatge sobre les proeses d’aquest home que corre com un isard!

Continguts i objectius

LES FASES DEL PROJECTE

Continuem el treball planificat del projecte; estem en una fase més d'investigació i desenvolupament.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Les notícies han de tenir dues característiques: claredat expositiva i rigor, dos aspectes clau que garanteixen la comprensió dels fets i el reflex fidel de la realitat.
 • El coneixement de les característiques naturals de la Terra que estudia la geografia física permet explicar els climes, els paisatges o els fenòmens geològics i comprendre el que passa al nostre entorn.
 • Per ser un bon georeporter o georeportera cal tenir uns bons coneixements de geografia (tenir rigor) i, també, de periodisme (ser clars exposant els fets).
OBJECTIUS
 • Identificar les principals formes de relleu terrestre i caracteritzar-les.
 • Interpretar mapes de relleu.
 • Identificar i localitzar les principals unitats de relleu d’Europa, Espanya i Catalunya. 
 • Definir recorreguts geogràfics donats.   
 • Representar gràficament dades relatives al relleu.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural

CE2. Plantejar-se preguntes sobre el món, aplicant les diferents formes de raonament i mètodes del pensament científic, per interpretar, respondre i predir els fets i els fenòmens del medi natural, social i cultural i per prendre decisions i decidir actuacions ètiques i socialment sostenibles.

CE5. Analitzar les característiques de diferents elements o sistemes del medi natural, social i cultural, identificant la seva organització i propietats, establint relacions entre aquests, per tal de reconèixer el valor del patrimoni cultural i natural i emprendre accions per a un ús responsable, la seva conservació i millora.

Àrea de Llengua catalana i literatura

CE2. Comprendre i interpretar textos orals i multimodals, i identificar el sentit general i la informació més rellevant, valorant, de manera progressivament autònoma, aspectes formals i de contingut bàsics per construir coneixement, formar-se opinió i eixamplar les possibilitats de gaudi i lleure.

CE3. Produir textos orals i multimodals amb coherència, claredat i registre adequats, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius i participar en interaccions orals variades, amb autonomia, per expressar idees, sentiments i conceptes; construir coneixement; establir vincles personals.

CE4. Comprendre i interpretar textos escrits i multimodals, reconeixent el sentit global, les idees principals i la informació implícita i explícita, i realitzant, de manera progressivament autònoma, reflexions elementals sobre aspectes formals i de contingut, per construir coneixement, i respondre a necessitats i interessos comunicatius diversos.

CE5. Produir textos escrits i multimodals, amb adequació, coherència i cohesió, i aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes.

Àrea de Matemàtiques

CE5. Reconèixer i utilitzar connexions entre diferents idees matemàtiques i identificar les matemàtiques implicades en altres àrees o en la vida quotidiana, interrelacionant conceptes i procediments, per interpretar situacions i contextos diversos.

Àrea d'Educació artística

CE3. Experimentar i crear amb les possibilitats del so, la imatge, el cos i els mitjans digitals i multimodals, mitjançant activitats i experiències que incorporin l’aprenentatge autoregulat per expressar i comunicar coneixements, idees, sentiments i emocions.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Indicadors operatius de la Competència digital

CD2. Crea, integra i reelabora continguts digitals en diferents formats (text, taula, imatge, àudio, vídeo, programa informàtic, etc.) mitjançant l’ús de diferents eines digitals per expressar idees, sentiments i coneixements, respectant la propietat intel·lectual i els drets d’autor dels continguts que reutilitza.

Indicadors operatius de la Competència personal, social i d'aprendre a aprendre

CPSAA1. És conscient de les pròpies emocions, idees i comportaments personals i empra estratègies per gestionar-los en situacions de tensió o conflicte, adaptant-se als canvis i harmonitzant-los per assolir els seus objectius.

CPSAA4. Reconeix el valor de l’esforç i la dedicació personal per a la millora del seu aprenentatge i adopta postures crítiques quan es produeixen processos de reflexió guiats.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES TREBALLA COMPETENCIALMENT...
 • La formulació de preguntes a partir de l'observació d'un dibuix sobre els formes de relleu terrestre. 
 • La identificació i la descripció de les principals formes de relleu terrestre.
 • La interpretació en un mapa del món de les principals unitats de relleu terrestre a partir de l'observació de la llegenda.
 • La interpretació del relleu d’una zona geogràfica determinada a partir d’un guió.
 • La ubicació de determinats accidents del relleu atenent unes coordenades geogràfiques.
 • La comprensió del contingut d'una entrevista a Kilian Jornet.
 • La interpretació d’una notícia sobre Kilian Jornet i els seus reptes.
 • La tria d’una informació necessària en un text donat sobre les unitats de relleu.
 • L’ús de vocabulari i estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta.
 • L’ús d’estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta. 
 • El càlcul correcte d’equivalències entre l’altura d’edificis i de muntanyes. 
 • La interpretació d'unes instruccions gràfiques per elaborar un vaixell.
 • L’ús de dispositius digitals com a eines de visualització. 

 

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Conversa
 • Cerca de documentació
 • Creació  
 • Escrita

 

AGRUPACIÓ
 • Grup classe
 • Treball en grups
 • Treball individual

Materials


Descripció de l'activitat

LES FASES DEL PROJECTE

Continuem el treball planificat del projecte; estem en una fase més d'investigació i desenvolupament.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Les notícies han de tenir dues característiques: claredat expositiva i rigor, dos aspectes clau que garanteixen la comprensió dels fets i el reflex fidel de la realitat.
 • El coneixement de les característiques naturals de la Terra que estudia la geografia física permet explicar els climes, els paisatges o els fenòmens geològics i comprendre el que passa al nostre entorn.
 • Per ser un bon georeporter o georeportera cal tenir uns bons coneixements de geografia (tenir rigor) i, també, de periodisme (ser clars exposant els fets).
OBJECTIUS
 • Identificar les principals formes de relleu terrestre i caracteritzar-les.
 • Interpretar mapes de relleu.
 • Identificar i localitzar les principals unitats de relleu d’Europa, Espanya i Catalunya. 
 • Definir recorreguts geogràfics donats.   
 • Representar gràficament dades relatives al relleu.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural

CE2. Plantejar-se preguntes sobre el món, aplicant les diferents formes de raonament i mètodes del pensament científic, per interpretar, respondre i predir els fets i els fenòmens del medi natural, social i cultural i per prendre decisions i decidir actuacions ètiques i socialment sostenibles.

CE5. Analitzar les característiques de diferents elements o sistemes del medi natural, social i cultural, identificant la seva organització i propietats, establint relacions entre aquests, per tal de reconèixer el valor del patrimoni cultural i natural i emprendre accions per a un ús responsable, la seva conservació i millora.

Àrea de Llengua catalana i literatura

CE2. Comprendre i interpretar textos orals i multimodals, i identificar el sentit general i la informació més rellevant, valorant, de manera progressivament autònoma, aspectes formals i de contingut bàsics per construir coneixement, formar-se opinió i eixamplar les possibilitats de gaudi i lleure.

CE3. Produir textos orals i multimodals amb coherència, claredat i registre adequats, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius i participar en interaccions orals variades, amb autonomia, per expressar idees, sentiments i conceptes; construir coneixement; establir vincles personals.

CE4. Comprendre i interpretar textos escrits i multimodals, reconeixent el sentit global, les idees principals i la informació implícita i explícita, i realitzant, de manera progressivament autònoma, reflexions elementals sobre aspectes formals i de contingut, per construir coneixement, i respondre a necessitats i interessos comunicatius diversos.

CE5. Produir textos escrits i multimodals, amb adequació, coherència i cohesió, i aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes.

Àrea de Matemàtiques

CE5. Reconèixer i utilitzar connexions entre diferents idees matemàtiques i identificar les matemàtiques implicades en altres àrees o en la vida quotidiana, interrelacionant conceptes i procediments, per interpretar situacions i contextos diversos.

Àrea d'Educació artística

CE3. Experimentar i crear amb les possibilitats del so, la imatge, el cos i els mitjans digitals i multimodals, mitjançant activitats i experiències que incorporin l’aprenentatge autoregulat per expressar i comunicar coneixements, idees, sentiments i emocions.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Indicadors operatius de la Competència digital

CD2. Crea, integra i reelabora continguts digitals en diferents formats (text, taula, imatge, àudio, vídeo, programa informàtic, etc.) mitjançant l’ús de diferents eines digitals per expressar idees, sentiments i coneixements, respectant la propietat intel·lectual i els drets d’autor dels continguts que reutilitza.

Indicadors operatius de la Competència personal, social i d'aprendre a aprendre

CPSAA1. És conscient de les pròpies emocions, idees i comportaments personals i empra estratègies per gestionar-los en situacions de tensió o conflicte, adaptant-se als canvis i harmonitzant-los per assolir els seus objectius.

CPSAA4. Reconeix el valor de l’esforç i la dedicació personal per a la millora del seu aprenentatge i adopta postures crítiques quan es produeixen processos de reflexió guiats.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES TREBALLA COMPETENCIALMENT...
 • La formulació de preguntes a partir de l'observació d'un dibuix sobre els formes de relleu terrestre. 
 • La identificació i la descripció de les principals formes de relleu terrestre.
 • La interpretació en un mapa del món de les principals unitats de relleu terrestre a partir de l'observació de la llegenda.
 • La interpretació del relleu d’una zona geogràfica determinada a partir d’un guió.
 • La ubicació de determinats accidents del relleu atenent unes coordenades geogràfiques.
 • La comprensió del contingut d'una entrevista a Kilian Jornet.
 • La interpretació d’una notícia sobre Kilian Jornet i els seus reptes.
 • La tria d’una informació necessària en un text donat sobre les unitats de relleu.
 • L’ús de vocabulari i estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta.
 • L’ús d’estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta. 
 • El càlcul correcte d’equivalències entre l’altura d’edificis i de muntanyes. 
 • La interpretació d'unes instruccions gràfiques per elaborar un vaixell.
 • L’ús de dispositius digitals com a eines de visualització. 

 

METODOLOGIA
 • Conversa
 • Cerca de documentació
 • Creació  
 • Escrita

 

AGRUPACIÓ
 • Grup classe
 • Treball en grups
 • Treball individual