Continguts

  • Fases de la resolució d'un problema.
  • Propietats commutativa i associativa de la suma.
  • Ús dels parèntesis.
  • Comparació de nombres.

Objectius

  • Conèixer i identificar les fases de la resolució d'un problema.
  • Treballar les propietats commutativa i associativa de la suma.
  • Fer servir els parèntesis.
  • Comparar nombres de tres xifres.

 

 

 

Activitat 2. La pregunta que s'ha de subratllar sense cap mena de dubte és "Sobraran llits o en faltaran?". Els alumnes veuran que és exactament la que hi ha al final de l'enunciat del problema. Després, però, convé debatre si també cal subratllar la segona pregunta, "Quants llits hi ha a la casa?". Tot i que no la trobaran en l'enunciat, han de veure que, per saber si sobraran o faltaran llits, primer han de saber quants llits hi ha a la casa i, després, comparar el nombre que obtinguin amb el nombre d'alumnes. Aquesta segona pregunta, doncs, també s'ha de subratllar perquè ho demana l'enunciat, encara que no estigui escrita exactament així.

En l'apartat "+ recursos" trobareu una proposta per treballar més activitats competencials.

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per acompanyar i repassar o bé ampliar els continguts del taller.

 

Més activitats competencials
Enllaços
El joc de les operacions

Joc per pensar estratègies per resoldre sumes senzilles.

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Reorganització de la informació I

Activitat interactiva per reorganitzar la informació que dona un problema.

Comparació de nombres de tres xifres (I)

Activitat interactiva de comparació de nombres.

Comparació de nombres de tres xifres (II)

Activitat interactiva de comparació de nombres.

Comparació de nombres de 4 xifres

Activitat interactiva de comparació de nombres.

Propietat commutativa de la suma

Activitat interactiva d’aplicació de la propietat commutativa.

Escriptura d'enunciats (I)

Activitats de redacció d’enunciats de problemes donades les dades, l’estratègia i la resposta.

Escriptura d'enunciats i de respostes (I)

Activitats de redacció d’enunciats i de respostes de problemes donades les dades i l’estratègia.

Per anar més enllà

Ordenació d’enunciats II

Activitat interactiva per ordenar la informació d’uns enunciats.

Reorganització de la informació II

Activitat interactiva per reorganitzar la informació que dona un problema.

Enunciats correctes segons l’operació

Activitat interactiva de tria d’enunciats possibles.

Compara i ordena nombres

Activitat interactiva de comparació de nombres.

Compara nombres amb milions

Activitat interactiva de comparació de nombres.

Relaciona sumes commutatives equivalents

Activitat interactiva d’aplicació de la propietat commutativa de la suma.

Identifica sumes associatives equivalents

Activitat interactiva d’aplicació de la propietat associativa de la suma.

Escriptura d’enunciats (II)

Activitats de redacció d’enunciats de problemes donades les dades, l’estratègia i la resposta.

Escriptura d’enunciats i de respostes (II)

Activitats de redacció d’enunciats i de respostes de problemes donades les dades i l’estratègia.

Solucions