Continguts

  • La fracció com a part d'una unitat.
  • Reconeixement d'una fracció com a part d'una col·lecció.
  • Termes d'una fracció: numerador i denominador.
  • Representació gràfica de fraccions.
  • Ordenació de fraccions.

Objectius

  • Interpretar la fracció com a part d'una unitat.
  • Reconèixer una fracció com a part d'una col·lecció.
  • Identificar els termes d'una fracció: numerador i denominador.
  • Representar fraccions gràficament.
  • Ordenar fraccions.

Activitat 2. Podeu comentar als alumnes que de fraccions equivalents a 2/5 n'hi ha infinites, igual que passa amb qualsevol altra fracció. Per exemple: 4/10, 6/15, 8/20, 10/25, 12/30, 20/50, 60/150, 200/500, etc. Multiplicant el numerador i el denominador d'una fracció pel mateix nombre, s'obté una fracció equivalent, i com que hi ha infinits nombres, també hi ha infinites fraccions equivalents a l'original.

Activitats 5-8. Les fraccions es poden representar gràficament de moltes maneres. Per exemple, hi ha moltes maneres de dividir un rectangle per aconseguir el nombre màxim de parts i poder pintar-ne o remarcar-ne les que indiqui el numerador de la fracció. A més, aquestes parts també poden correspondre a unes cel·les o unes altres. Per això les respostes del solucionari són respostes model.

 

 

 

Activitats interactives
Més activitats competencials
Enllaços
Representació gràfica de fraccions

Representació gràfica de fraccions, destacant els conceptes de fraccions pròpies, equivalents a la unitat i impròpies.

Atenció a la diversitat