Continguts

  • Sistema de numeració decimal.

  • Els milions.

  • Descomposició d’un nombre.

  • Comparació de nombres.

Objectius

  • Descompondre nombres.

  • Comparar nombres.

  • Conèixer i fer servir nombres fins al milió.

Activitat 1. La resposta és vàlida tant si els alumnes encerclen cada una de les xifres del color corresponent com si decideixen encerclar-les ens grups de tres.

Activitat 6. En aquesta activitat cal estar atents al segon nombre: conté dos nombres 7 i, per tant, caldrà escriure dos ordres de magnitud.

Activitat 8. Després de fer aquesta activitat podem explicar als alumnes que, en anglès, parlar d'un bilió (billion) és referir-se a mil milions (1.000.000.000), no a un milió de milions (1.000.000.000.000). És diferent que aquí, i per això cal estar atents cada vegada que sentim aquesta paraula en algun reportatge en anglès o que la llegim en una revista també escrita en aquest idioma.

REVISEM. L'apartat "Revisem" està pensat perquè l'alumne hi escrigui amb tota llibertat. Podem esperar trobar-hi respostes molt diverses i totes igualment interessants. Una de les respostes que podem esperar per a la segona pregunta és la relacionada amb el nombre de persones que viuen en poblacions grans o en diferents països que els alumnes coneixen per un motiu o altre: perquè hi tenen familiars o perquè hi han viatjat, per exemple.

Més activitats competencials
Enllaços
Up to millions

Aplicació que conté activitats per treballar amb nombres fins al milió.