El pas del temps en les persones

Reflexionarem sobre què vol dir fer-se gran. Ho descobrirem mesurant el nostre creixement físic, analitzant cada etapa de la vida a través de l'observació de persones del nostre voltant. Prendrem consciència dels aprenentatges que hem fet i ens posarem noves fites per a aquest curs.

Continguts i objectius

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • El pas del temps provoca canvis en els éssers vius i l'entorn: les persones, amb el pas del temps, passen per diferents etapes vitals que impliquen canvis físics, psíquics i socials. Gràcies als nous coneixements científics i tecnològics, l'entorn canvia amb el pas del temps per donar millor resposta a les demandes de la societat.
 • Les etapes de la vida de les persones van lligades al pas del temps. Cada etapa de la vida té unes característiques determinades.
OBJECTIUS
 • Relacionar el pas del temps amb el creixement físic, però també amb l'autonomia personal i els canvis de rol social.
 • Comprendre les etapes de la vida i relacionar-les amb el pas del temps.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

Àmbit lingüístic

2. Produir textos orals de tipologia diversa.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit matemàtic

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars.

Àmbit artístic

7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se.

Àmbit d'aprendre a aprendre

3. Ser conscient de com un mateix aprèn.

7. Utilitzar procediments i tècniques d'aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • L'ús d'una font primària suggerida en la recerca (fotografies, objectes, fonts orals...).
 • La capacitat de relacionar algun fet del present amb fets del passat per formular una conclusió senzilla. 
 • La utilització de vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles.
 • L'expressió de les idees en una exposició oral.
 • L'escriptura d'oracions simples ben estructurades i que mantenen la concordança.
 • La mesura de dades: alçada en diferents moments.
 • La recollida de dades numèriques (les alçades).
 • La utilització d'elements del llenguatge escènic (escenografia, vestuari, il·luminació, objectes...) per expressar-se i comunicar-se individualment de manera creativa.
 • La identificació i la valoració dels aprenentatges fets. 
 • El seguiment de les consignes de les estratègies del treball cooperatiu.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Per parelles
 • Grup classe
 • Petits grups
 • Treball individual

Materials


Altres Materials

 • Paper continu (per fer cintes de mesura individuals)
 • Fotografies dels alumnes
 • Dispositius digitals

Descripció de l'activitat

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • El pas del temps provoca canvis en els éssers vius i l'entorn: les persones, amb el pas del temps, passen per diferents etapes vitals que impliquen canvis físics, psíquics i socials. Gràcies als nous coneixements científics i tecnològics, l'entorn canvia amb el pas del temps per donar millor resposta a les demandes de la societat.
 • Les etapes de la vida de les persones van lligades al pas del temps. Cada etapa de la vida té unes característiques determinades.
OBJECTIUS
 • Relacionar el pas del temps amb el creixement físic, però també amb l'autonomia personal i els canvis de rol social.
 • Comprendre les etapes de la vida i relacionar-les amb el pas del temps.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

Àmbit lingüístic

2. Produir textos orals de tipologia diversa.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit matemàtic

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars.

Àmbit artístic

7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se.

Àmbit d'aprendre a aprendre

3. Ser conscient de com un mateix aprèn.

7. Utilitzar procediments i tècniques d'aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • L'ús d'una font primària suggerida en la recerca (fotografies, objectes, fonts orals...).
 • La capacitat de relacionar algun fet del present amb fets del passat per formular una conclusió senzilla. 
 • La utilització de vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles.
 • L'expressió de les idees en una exposició oral.
 • L'escriptura d'oracions simples ben estructurades i que mantenen la concordança.
 • La mesura de dades: alçada en diferents moments.
 • La recollida de dades numèriques (les alçades).
 • La utilització d'elements del llenguatge escènic (escenografia, vestuari, il·luminació, objectes...) per expressar-se i comunicar-se individualment de manera creativa.
 • La identificació i la valoració dels aprenentatges fets. 
 • El seguiment de les consignes de les estratègies del treball cooperatiu.
METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Per parelles
 • Grup classe
 • Petits grups
 • Treball individual