Coneixem nous jocs i joguines

Per construir el nostre joc o joguina, ens inspirarem en una gran varietat de jocs que no coneixem. Els explorarem, hi jugarem i els classificarem. Formarem els equips de treball a partir de l’autoconeixement dels tipus de jocs als quals ens agrada més jugar.

Continguts i objectius

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • S’han de respectar les preferències de cadascú per un joc o altre, ja que responen a interessos i aptituds personals.
OBJECTIUS
 • Conèixer i testar diferents jocs i joguines.
 • Classificar joguines segons diferents criteris.
 • Reflexionar sobre les preferències pròpies a l'hora de jugar.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

7. Prendre consciència del propi cos, de les emocions i els sentiments propis i aliens per aconseguir l’equilibri i afavorir la  convivència

Àmbit lingüístic

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

9. Produir textos escrits de tipologia diversa.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Àmbit lingüístic (llengua estrangera)

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Àmbit matemàtic

9. Usar les diverses representacions dels conceptes i les relacions per expressar matemàticament una situació.

Àmbit d'Aprendre a aprendre

6. Interactuar amb els altres per adquirir els aprenentatges.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • L'ús d'una font suggerida en la recerca.
 • La identificació de les preferències, emocions i sentiments propis en relació al joc.
 • La comprensió oral d'instruccions i descripcions exposades pels altres (mestre o companys).
 • La comprensió lectora de textos de la vida quotidiana (instruccions o descripcions de jocs). (en català, castellà i anglès).
 • La utilització de vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles.
 • El coneixement i l'aplicació de les normes de conversa: demanar el torn de paraula i tenir respecte vers els altres.
 • L'obtenció i la representació de dades (compleció d'una taula de doble entrada).
 • La participació i la valoració del treball en grup per aconseguir objectius concrets.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Grups petits
 • Treball individual

Materials


Altres Materials

 • Jocs de taula i joguines (que ja tenim a l’aula i que portin els alumnes de casa).

Descripció de l'activitat

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • S’han de respectar les preferències de cadascú per un joc o altre, ja que responen a interessos i aptituds personals.
OBJECTIUS
 • Conèixer i testar diferents jocs i joguines.
 • Classificar joguines segons diferents criteris.
 • Reflexionar sobre les preferències pròpies a l'hora de jugar.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

7. Prendre consciència del propi cos, de les emocions i els sentiments propis i aliens per aconseguir l’equilibri i afavorir la  convivència

Àmbit lingüístic

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar-la i valorar-ne el contingut.

9. Produir textos escrits de tipologia diversa.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Àmbit lingüístic (llengua estrangera)

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Àmbit matemàtic

9. Usar les diverses representacions dels conceptes i les relacions per expressar matemàticament una situació.

Àmbit d'Aprendre a aprendre

6. Interactuar amb els altres per adquirir els aprenentatges.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • L'ús d'una font suggerida en la recerca.
 • La identificació de les preferències, emocions i sentiments propis en relació al joc.
 • La comprensió oral d'instruccions i descripcions exposades pels altres (mestre o companys).
 • La comprensió lectora de textos de la vida quotidiana (instruccions o descripcions de jocs). (en català, castellà i anglès).
 • La utilització de vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles.
 • El coneixement i l'aplicació de les normes de conversa: demanar el torn de paraula i tenir respecte vers els altres.
 • L'obtenció i la representació de dades (compleció d'una taula de doble entrada).
 • La participació i la valoració del treball en grup per aconseguir objectius concrets.
METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Manipulativa
AGRUPACIÓ D'ALUMNES
 • Grup classe
 • Grups petits
 • Treball individual

Altres Materials

 • Jocs de taula i joguines (que ja tenim a l’aula i que portin els alumnes de casa).